การใช้งาน get_preg_expression (Regular Expression) สำหรับตรวจสอบค่าต่างๆ

phpBB Extension Developing Knowledge สำหรับ แชร์ความรู้การพัฒนา extension ของ phpBB 3.1

Moderator: phpbb, mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ตอบกลับโพส
thatsawan
phpBBThailand Sr. Member
phpBBThailand Sr. Member
โพสต์: 57
ลงทะเบียนเมื่อ: 31 มี.ค. 2014, 10:10

การใช้งาน get_preg_expression (Regular Expression) สำหรับตรวจสอบค่าต่างๆ

โพสต์ โดย thatsawan »

ตัวอย่างนี้เราจะเช็ค URL ว่าเป็น URL จริงหรือมั้ย

รูปแบบการใช้งาน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

get_preg_expression() 
ตามด้วย

รูปแบบของคำสั่งที่จะใช้หา คล้ายๆ รูปแบบการเขียน Regular Expression เเต่อันนี้จะเป็น function ของ phpBB
email|bbcode_htm|url|url_inline|www_url|www_url_inline|relative_url|relative_url_inline|ipv4|ipv6

โค้ด: เลือกทั้งหมด

get_preg_expression('www_url') 
ตัวอย่างที่ 1 เช็ค URL ที่ไม่มี http

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$url = 'www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?t=12347'; 	
echo preg_match('#^' . get_preg_expression('www_url') . '$#iu', $url);
ผลคือจะได้ค่า จริง

ตัวอย่างที่ 2 เช็ค URL ที่มี http

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$url_1 = 'https://www.youtube.com/watch?v=m-M1AtrxztU&list=RDfiore9Z5iUg&index=6';
echo preg_match('#^' . get_preg_expression('url') . '$#iu', $url_1); // คืนค่า จริง เท็จ 
ผลคือจะได้ค่า จริง

ตัวอย่างที่ 3 เช็ค URL ที่มี เป็น Domain เดียวกัน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

$url_3 = 'https://www.youtube.com/watch?v=m-M1AtrxztU&list=RDfiore9Z5iUg&index=6'; 
echo preg_match('#^' . preg_quote(generate_board_url(), '#') . get_preg_expression('relative_url') . '$#iu', $url_3);
ผลคือจะได้ค่า เท็จ

$url_3 = 'http://localhost/phpbb5/viewtopic.php?f=3&t=3';
echo preg_match('#^' . preg_quote(generate_board_url(), '#') . get_preg_expression('relative_url') . '$#iu', $url_3);

ผลคือจะได้ค่า จริง


mode หรือ รูปแบบคำสั่งที่มีให้ใช้งาน

โค้ด: เลือกทั้งหมด

function get_preg_expression($mode)
{
	switch ($mode)
	{
		case 'email':
			// Regex written by James Watts and Francisco Jose Martin Moreno
			// http://fightingforalostcause.net/misc/2006/compare-email-regex.php
			return '((?:[\w\!\#$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`{\|\}\~]+\.)*(?:[\w\!\#$\%\'\*\+\-\/\=\?\^\`{\|\}\~]|&)+)@((((([a-z0-9]{1}[a-z0-9\-]{0,62}[a-z0-9]{1})|[a-z])\.)+[a-z]{2,63})|(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(\:\d{1,5})?)';
		break;

		case 'bbcode_htm':
			return array(
				'#<!\-\- e \-\-><a href="mailto:(.*?)">.*?</a><!\-\- e \-\->#',
				'#<!\-\- l \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)(?:(&|\?)sid=[0-9a-f]{32})?">.*?</a><!\-\- l \-\->#',
				'#<!\-\- ([mw]) \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)">.*?</a><!\-\- \1 \-\->#',
				'#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/.*? \/><!\-\- s\1 \-\->#',
				'#<!\-\- .*? \-\->#s',
				'#<.*?>#s',
			);
		break;

		// Whoa these look impressive!
		// The code to generate the following two regular expressions which match valid IPv4/IPv6 addresses
		// can be found in the develop directory
		case 'ipv4':
			return '#^(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])$#';
		break;

		case 'ipv6':
			return '#^(?:(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){6}(?:[\dA-F]{1,4}:[\dA-F]{1,4}|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:::(?:[\dA-F]{1,4}:){0,5}(?:[\dA-F]{1,4}(?::[\dA-F]{1,4})?|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:):(?:[\dA-F]{1,4}:){4}(?:[\dA-F]{1,4}:[\dA-F]{1,4}|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){1,2}:(?:[\dA-F]{1,4}:){3}(?:[\dA-F]{1,4}:[\dA-F]{1,4}|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){1,3}:(?:[\dA-F]{1,4}:){2}(?:[\dA-F]{1,4}:[\dA-F]{1,4}|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){1,4}:(?:[\dA-F]{1,4}:)(?:[\dA-F]{1,4}:[\dA-F]{1,4}|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){1,5}:(?:[\dA-F]{1,4}:[\dA-F]{1,4}|(?:(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])))|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){1,6}:[\dA-F]{1,4})|(?:(?:[\dA-F]{1,4}:){1,7}:)|(?:::))$#i';
		break;

		case 'url':
			// generated with regex_idn.php file in the develop folder
			return "[a-z][a-z\d+\-.]*:/{2}(?:(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})+|[0-9.]+|\[[a-z0-9.]+:[a-z0-9.]+:[a-z0-9.:]+\])(?::\d*)?(?:/(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?";
		break;

		case 'url_inline':
			// generated with regex_idn.php file in the develop folder
			return "[a-z][a-z\d+]*:/{2}(?:(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})+|[0-9.]+|\[[a-z0-9.]+:[a-z0-9.]+:[a-z0-9.:]+\])(?::\d*)?(?:/(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?";
		break;

		case 'www_url':
			// generated with regex_idn.php file in the develop folder
			return "www\.(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})+(?::\d*)?(?:/(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?";
		break;

		case 'www_url_inline':
			// generated with regex_idn.php file in the develop folder
			return "www\.(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})+(?::\d*)?(?:/(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?";
		break;

		case 'relative_url':
			// generated with regex_idn.php file in the develop folder
			return "(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*(?:/(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'()*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?";
		break;

		case 'relative_url_inline':
			// generated with regex_idn.php file in the develop folder
			return "(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*(?:/(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[^\p{C}\p{Z}\p{S}\p{P}\p{Nl}\p{No}\p{Me}\x{1100}-\x{115F}\x{A960}-\x{A97C}\x{1160}-\x{11A7}\x{D7B0}-\x{D7C6}\x{20D0}-\x{20FF}\x{1D100}-\x{1D1FF}\x{1D200}-\x{1D24F}\x{0640}\x{07FA}\x{302E}\x{302F}\x{3031}-\x{3035}\x{303B}]*[\x{00B7}\x{0375}\x{05F3}\x{05F4}\x{30FB}\x{002D}\x{06FD}\x{06FE}\x{0F0B}\x{3007}\x{00DF}\x{03C2}\x{200C}\x{200D}\pL0-9\-._~!$&'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?";
		break;

		case 'table_prefix':
			return '#^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$#';
		break;

		// Matches the predecing dot
		case 'path_remove_dot_trailing_slash':
			return '#^(?:(\.)?)+(?:(.+)?)+(?:([\\/\\\])$)#';
		break;
	}

	return '';
}
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน